Zaanse inwoners maken het verschil

In Zaanstad kan iedereen meepraten over beleid en uitvoering.

De gemeente wil dat iedereen in Zaanstad  kan meepraten. En zeker inwoners die zelf  ondersteuning krijgen of daar direct bij betrokken zijn.


Wij willen de mensen die van ondersteuning gebruik maken en hun helpers, zelf spreken en goed naar ze luisteren. Met als doel te begrijpen welke ideeën of vraagstukken belangrijk zijn voor u. Samen kunnen we dan kijken of en hoe uw ideeën vormgegeven kunnen worden. Het meedenken kan gaan om beleid dat er al is, maar ook om beleid dat nog moet komen. Bij beleid dat nog moet komen, wordt een speciale werkwijze gebruikt, waarover u hieronder meer kunt lezen.

Werkwijze voor meepraten over nieuw beleid

Onderstaand schema geeft een weergave van onze werkwijze bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Dit heeft betrekking op stukken die naar de gemeenteraad gaan. We doorlopen deze werkwijze in 6 stappen.

Visuele weergave van de zes stappen die in de tekst worden beschreven

De 6 stappen in het model hoeven elkaar niet direct op te volgen. Er kan altijd een stap terug worden gezet als er nog iets verder uitgewerkt moet worden.

Download het procesmodel cliëntenparticipatie

Stap 1: Informatie verzamelen

De werkwijze begint met een idee of vraag. Een idee of vraag kan komen van uzelf of komt via de gemeente.

Als een vraag vanuit de gemeente komt, dan is dit vaak een opdracht, knelpunt of een voorstel over een bepaald onderwerp. De gemeente zorgt dan dat de informatie over het onderwerp beschikbaar is.

Stap 2: In gesprek

Inwoners kunnen het hele jaar door met de gemeente in contact komen en in gesprek gaan. Dit kan individueel, persoonlijk, digitaal, spontaan of georganiseerd. Het doel van de gesprekken is om zoveel mogelijk informatie op te halen en met elkaar te delen.

De gemeente organiseert ook gesprekken over bepaalde onderwerpen. Deelnemers aan de gesprekken kunnen zijn: inwoners, cliënten, (ervarings)deskundigen, de gemeente en andere betrokkenen. Het kunnen groepen zijn, maar dat hoeft niet. Denk bij georganiseerde groepen aan cliëntenorganisaties of het Burgerplatform.

Stap 3: Mijn aandeel

In de derde stap kijken we samen welke invloed de deelnemers hebben. Tijdens het proces kunt u...:

  • ...weten hoe het zit (informeren).
  • ...iets meegeven (raadplegen).
  • ...meedenken (adviseren).
  • ...meedoen (coproduceren).
  • ...meebepalen (meebeslissen).
  • ...het zelf doen (faciliteren).

Deelnemers kunnen zijn: inwoners, cliënten, ervarings(deskundigen), de gemeente en andere mogelijke betrokkenen.

Stap 4: Ideeën verzamelen

In de vierde stap verzamelen we alle opgehaalde ideeën. De bijdrage wordt geordend en verder uitgewerkt als dat nog nodig is.

Er wordt in deze stap ook gekeken of de bijdragen volledig zijn en of alles goed is weergegeven. Als dat niet zo is, dan kunnen we nog één of meerdere stappen terug. Soms moet een onderdeel of een vraag nog wat verder worden uitgediept. Er kan dan weer contact zijn met dezelfde deelnemers of juist met andere mensen.

Stap 5: Controle kwaliteit

De inbreng uit stap 4 wordt in deze vijfde stap gecontroleerd op kwaliteit. Is iedereen voldoende betrokken geweest? In deze stap kiezen we welke bijdrage wordt meegenomen en welke niet. Deze keuzes leggen we uit en we leggen uit wat de volgende stappen zijn.

Stap 6: Resultaat

Na het doorlopen van de stappen is er een eind- of tussenresultaat. Dit kan een advies zijn, een (nieuwe) opdracht of een voorstel aan de gemeente om een besluit te nemen.

De zesde stap is het eindpunt van deze werkwijze, maar dat hoeft niet. Soms kan het weer leiden tot een nieuwe start (stap 1).

Aanleiding: waarom meepraten en meedenken?


Uit  de Participatiepeiling in 2015 kwam naar voren dat inwoners vaak en  direct(er) met de gemeente willen meepraten over de hulp en ondersteuning die hen aangaat. Niet alleen via enquêtes, maar ook in  persoonlijke gesprekken. Met de uitkomsten van deze Participatiepeiling  in het achterhoofd, heeft de gemeente de manier waarop inwoners kunnen  meepraten en denken (cliëntenparticipatie) vernieuwd.

Hieronder zijn de uitkomsten van de Participatiepeiling te vinden:


Adviesraden

Voorheen adviseerden drie raden de gemeente bij het maken van beleid rond Jeugdhulp, Wmo en  de Participatiewet: de Wmo Participatieraad, de Cliëntenraad Werk en Inkomen en de Seniorenraad. Deze drie raden hebben plaats gemaakt voor een ander model van participatie . Cliënten denken door dit nieuwe model actief mee.  

Maatschappelijke partners

Op het gebied van hulp en ondersteuning werkt de gemeente ook nauw samen met zorgaanbieders, ondersteuners, scholen, de Sociale Wijkteams, Jeugdteams, onafhankelijke cliënten ondersteuners en ervaringsdeskundigen. Deze partners hebben een schat aan informatie en samen met hen werken we aan goede zorg in Zaanstad. 

Controle op kwaliteit door adviescommissie Sociaal Domein


De vrijwilligers van de adviescommissie Sociaal Domein zijn Zaankanters met oog én gevoel voor de manier waarop de gemeente inwoners ondersteunt. Ze geven gevraagd én ongevraagd advies over hoe inwoners het beste betrokken kunnen worden bij verschillende thema's rondom hulp en ondersteuning. De adviescommissie is hiermee een belangrijke partner voor de gemeente.

Adviescommissie

De leden van de adviescommissie adviseren de gemeente over de invloed van inwoners met een ondersteuningsvraag op ons beleid.  Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven? De commissie denkt mee met vragen als: 

  • Hoe komen we in contact met moeilijk bereikbare groepen?
  • Hoe praten we met inwoners die een beroep doen op ondersteuning: aan tafel, digitaal, via hun netwerk?
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl